Verantwoordelijke voor de site:

 

De Garaasj bvba

Portugesestraat 80

2660 Hoboken

BE0834.059.448

 

De volgende bepalingen en voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle bestellingen die via De Garaasj webshop geplaatst worden. Door de bestelling van producten op De Garaasj webshop aanvaardt u deze Voorwaarden. De Garaasj behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.

 

1. Prijs

 

Alle prijzen op De Garaasj webshop zijn uitgedrukt in euro inclusief BTW en zijn exclusief de eventuele kosten voor verzending. Deze prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen of typfouten.

 

2. Aanbod

 

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat De Garaasj de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld wordt, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiƫle fouten bevat of niet up-to-date is. De producten en hun omschrijving die op De Garaasj webshop terug te vinden zijn, vormt op zich geen aanbod, zodat de wilsuiting alleen van de kandidaat-koper om deze producten te verwerven, nog geen contract in het leven roept. De specificaties zoals vermeld in de webshop zijn ons ter beschikking gesteld door de respectievelijke invoerders/fabrikanten en zijn onder voorbehoud van wijziging en typfouten. Wanneer u specifieke vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met De Garaasj.

 

3. Verkoopovereenkomst

 

Vooraleer tijdens het verkoopproces tot de betaling wordt overgegaan, wordt u gevraagd te bevestigen akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

 

Aankopen via De Garaasj webshop komen tot stand op het moment dat u een bevestigingsbericht ontvangen heeft dat de bestelling met succes werd verwerkt werd en dat betaling ontvangen werd.

 

4. Betaling

 

U erkent en aanvaardt de betaling van alle kosten voor verzending, betaling en verhandeling, alsook de betaling van de BTW en alle andere toepasselijke heffingen op uw bestelling. Deze kosten worden automatisch voor u berekend, duidelijk weergegeven tijdens het plaatsen van uw bestelling en samen met de totale kostprijs van het product van uw rekening gedebiteerd.

 

Betaling is mogelijk:

 

- Via PayPal met:

* Visa

* MasterCard

* American Express

* PayPal

 

(Indien u opteert voor betaling met bankkaart via de PayPal module bent u niet verplicht een PayPal account aan te maken)

- Via een overschrijving

Na het plaatsen uw order krijgt u van ons een confirmatie e-mail over uw bestelling samen met ons rekeningnummer. Zodra het volledige bedrag op onze rekening staat kunnen we uw bestelling klaar maken en verzenden. (Gelieve er rekening mee te houden dat dit tot 3 dagen in beslag kan nemen vooraleer uw betaling op onze rekening staat.)

 

Indien er bij buitenlandse overschrijvingen extra kosten in rekening worden gebracht door uw bank zijn deze volledig ten laste van de klant. De klant dient binnen de 4 dagen zijn bestelling te betalen via overschrijving, zoniet vervalt de bestelling en zullen wij deze niet uitvoeren. De bestelling wordt pas klaargemaakt voor verzending indien de volledige betaling op onze rekening staat!

 

5. Verzending en Levering

 

De Garaasj werkt met samen met derden voor de verzending van uw bestelling. De kosten van verzending zijn afhankelijk van de door u gekozen verzendingswijze en de bestemming van uw artikelen. Deze kosten worden duidelijk weergegeven tijdens het plaatsen van uw bestelling via De Garaasj webshop.

 

De geleverde artikelen blijven tot op het ogenblik van volledige betaling de exclusieve eigendom van De Garaasj. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op u vanaf de levering. U verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Garaasj te wijzen.

 

De vermelde verzendings- en leveringsdata zijn niet meer dan ideale schattingen en De Garaasj kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, beschadigingen of kosten die worden veroorzaakt door de niet-naleving van de opgegeven verzendings- en leveringsdata.

 

De Garaasj is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

6. Garantie

 

Voor beschadigde producten of goederen met tekortkomingen zijn de garantievoorwaarden van onze leverancier van toepassing. Hiervoor moet de klant steeds eerst contact opnemen met De Garaasj.

 

7. Retourbeleid

 

Binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed kan de koper de producten onder toezending van een kopie van de desbetreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending, aan De Garaasj terugzenden op volgend adres: Portugesestraat 80, 2660 Hoboken

 

Enkel producten die zich in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, bijsluiters en factuur of aankoopbewijs, worden teruggenomen. Gebruikte artikelen of artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, zullen in geen geval teruggenomen worden.De terug te zenden zaken dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs van verzending berusten bij de koper.

 

Indien de producten ongebruikt en onbeschadigd zijn, en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaald verkoper de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de zaken terug. Ofwel wordt binnen 7 dagen na ontvangst van de producten een credit nota verstuurd die in mindering mag worden gebracht op lopende of komende facturen.

 

Het is ook mogelijk na telefonisch contact de betreffende producten persoonlijk terug te brengen naar De Garaasj.

 

8. Overmacht

 

De Garaasj kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging als gevolg van tekortkomingen, vertragingen of de niet-naleving van verplichtingen door overmacht met inbegrip van staking, lock-out, oproer, oorlog, brand, ongevallen, schaarste bij de leveranciers of de fabrikanten, overheidsbeperkingen, niet-toekenning van in- of uitvoervergunningen, overtreding van wetten, voorschriften of bevelen of door andere omstandigheden of oorzaken welke de correcte naleving van deze Voorwaarden dwarsbomen of door andere oorzaken buiten de wil van De Garaasj om.

 

9. Klachten

 

Elke gebrek, zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen 30 kalenderdagen na de vaststelling ervan worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 

10. Aantasting geldigheid en niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig verklaard wordt, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Dat De Garaasj de toepassing van een bepaling van deze Voorwaarden niet eist of zijn rechten in het kader van deze Voorwaarden niet opeist, betekent niet dat De Garaasj afziet van haar rechten of verhaalmogelijkheden in het kader van deze Voorwaarden.

 

11. Bewijs

 

U aanvaardt dat elektronische communicaties, elektronische handtekeningen en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwistingen is enkel de handelsrechtbank van Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen bevoegd.